Informació i Orientació Universitària

Informació i Orientació Universitària és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat de les diferents etapes educatives, i especialment el de secundària i l'alumnat universitari. També informa a la comunitat universitària i la ciutadania en general sobre els temes de caire universitari.

A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada negociat, la unitat porta a terme altres funcions que inclouen: informació i difusió de l'oferta educativa, activitats de transició secundària-universitat, orientació laboral i professional, ajuts i beques pròpies de la UdL, organització i gestió de les diferents proves d'accés a la Universitat (PAU, PAP, PAUMG25-45 i MG40), i el suport a estudiants amb necessitats educatives especials (Programa UdLxtothom).
 

Tens dubtes sobre beques i ajuts, allotjament i orientació laboral, entre altres? Des de la unitat d’Informació i Orientació Universitària et podem ajudar

 

Més informació:

WEB DEL SERVEI

Xarxes socials:

 

Preguntes Freqüents (FAQS)

FAQS Accés

El calendari i els terminis per a la realització de la matrícula de la convocatòria ordinària de la PAU el pots consultar aquí.

 

Els horaris de la convocatòria ordinària els pots consultar aquí.

Els horaris de la convocatòria extraordinària els pots consultar aquí.

 

Consulta la taula de ponderacions on trobaràs les matèries que ponderen per a cada grau i tria les que més et convinguin.

La superació de la Fase General tindrà validesa indefinida.

Les qualificacions de les matèries de la Fase Específica tindran validesa per a l’accés a les universitats catalanes durant l’any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Més informació aquí.

Si ets un estudiant amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials i vols fer les proves d'accés a la universitat has de saber que per a la convocatòria de juny s'estableix:

 • un tribunal especial per a aquelles persones que necessitin una atenció especial i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%,
 • un tribunal ordinari específic, per als estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (dislèxia)
 • i un tribunal ordinari específic per als estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge). 

Més informació aquí.

 • Tenir 25 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
 • No tenir superada la PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

Més informació aquí.

 

Pots consultar el calendari de la prova clicant aquí.

 • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
 • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Més informació aquí

Pots consultar el calendari d'aquesta prova clicant aquí.

Per accedir a alguns estudis de grau de les universitats públiques i de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, es demana com a requisit d’accés superar una prova d’aptitud personal (PAP).

La PAP es supera amb una nota igual o superior a cinc sobre deu. La qualificació de la prova serà: Apte o No apte. En cas de ser “No apte”, no es tindrà accés als estudis sol·licitats.

Més informació aquí.

 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Primària

 

Pots consultar les dates clau per a la PAP, tant de la convocatòria ordinària com de la convocatòria extraordinària, clicant aquí.

 • Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.
 • Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l’acabin aquest any.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que compleixin o puguin complir els requisits d’accés a la universitat.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l’accés per a més grans de 40 anys.
 • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

Alumnes exempts de realitzar la prova:

 • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018, el 2019, el 2020 o el 2021.
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

* Obtenir una nota igual o superior a 5 punts, com a resultat de la mitjana aritmètica de les matèries de Llengua Catalana i de Llengua Castellana de la fase general de la PAU o de la fase general de les proves per a més grans de 25 i de 45 anys, sempre i quan les notes particulars d’aquestes matèries siguin iguals o superiors a 4 punts.

 
Més informació aquí.

Si has superat la PAP la durada és indefinida.

Més informació aquí.

Si ets un estudiants de fora de Catalunya i/o estranger pots estudiar a les universitats catalanes. Consulta el següent enllaç

La nota de tall correspon a la nota de l’últim/a estudiant que ha obtingut plaça en un determinat centre d’estudi universitari. Per això, s’ha de tenir en compte que no es tracta d’una nota prefixada sinó que pot variar cada any, ja que resulta de la relació existent entre les places disponibles en cada centre i el nombre d’estudiants que les sol·liciten en preinscripció.

Pots consultar les notes de tall aquí.

 

La Universitat de Lleida t’anima a completar els teus estudis amb el programa Erasmus Estudis, tant amb universitats dels països Erasmus com amb universitats de països associats al programa, el programa Mobilitat UdL, amb universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre universitats de l'estat espanyol. Aquests són els tres grans programes de mobilitat acadèmica.

Informació i Orientació Universitària

Negociat de Captació i Accés

Oficina d'Accés (PAU) 
Campus de Cappont
Edifici Polivalent c/ Jaume II nº 71
25001 Lleida
Tel. 973 702 763
provesacces@udl.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30 hores
Lloc: Campus de Cappont. Informació i Orientació Universitària
Edifici Annex al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

Carrer de  Jaume II, 67bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588

FAQS Llengua

Les classes es poden impartir en català, castellà o anglès (o una altra llengua adequada a la matèria de què es tracti), d’acord amb el que estableix la guia docent de cada assignatura en compliment dels principis de transparència i seguretat lingüística.

Sempre que la llengua d’impartició no sigui matèria avaluable de l’assignatura, l’estudiant pot fer servir qualsevol de les llengües oficials de la Universitat (català i castellà). Així mateix, en el cas que el professor o professora i l’estudiant coneguin una llengua diferent de la programada, podran, de comú acord, utilitzar-la en les seues relacions acadèmiques fora de l’aula (tutories, realització de treballs o exàmens, etc.).

La UdL considera que les competències en llengües són necessàries per al desenvolupament acadèmic, personal i professional, els estudiants de grau de la UdL han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement i domini d'una llengua estrangera, d'acord amb el que estableix la Normativa de terceres llengües als estudis de grau.

Excepte en els graus que tenen requeriments específics, els estudiants han d'acreditar com a mínim un nivell equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència (MECR).

Pots acreditar el nivell d'alemany, anglès, francès o italià, les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU).
 
La llista de les llengües que serveixen per acreditar aquests coneixements podrà variar segons els acords a què arribin les universitats en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Pots acreditar i reconèixer la competència lingüística de nivell B1 mitjançant algun dels supòsits previstos en l'article 3.1 de la Normativa de terceres llengües als estudis de grau:
 
 • Presentació d'un certificat de nivell B1 o superior reconegut per la UdL.
 • Superació d'una prova específica de nivell B1 organitzada per l'Institut de Llengües.
 • Superació d’un mínim de 6 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua. En aquest cas, l’estudiant també ha de fer els exàmens, els treballs pràctics, etc. en aquesta tercera llengua.
 • Elaboració i defensa del treball de fi de grau en una tercera llengua.
 • Desenvolupament de pràctiques externes del grau en un ens extern d’àmbit internacional en què l’ús de la tercera llengua hi sigui obligat. En aquest cas, la memòria de pràctiques i la seua defensa s’han de fer en la tercera llengua que correspongui.
 • Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagi desenvolupat i superat un mínim de 6 crèdits ECTS en una tercera llengua.
 

Els estudiants amb una discapacitat reconeguda poden sol·licitar l’exempció total o parcial en el coneixement d’una tercera llengua.

Pots consultar els certificats reconeguts, i altres titulacions a l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell de coneixements d'una tercera llengua, a la Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres, i a la posterior actualització de les taules mitjançant la Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre.

En acabar els estudis de grau s'ha d'haver acreditat el nivell de coneixement de llengua. Si tens un certificat acreditatiu del nivell demanat o superior, l'has de fer arribar a la secretaria del teu centre (original i fotocòpia). Un cop validat el certificat, no hauràs de fer cap altre tràmit.

La Universitat de Lleida, a través de l'Escola d'Idiomes, t'ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure perquè puguis assolir el nivell requerit.

La UdL i l'AGAUR convoquen ajuts específics per a les terceres llengües. Més informació, a la pàgina de beques i ajuts per a estudiants per a la formació i l'acreditació lingüístiques.

Important:

Els estudiants de grau del curs 2023-2024 que tinguin concedida una beca de caràcter general per a estudis postobligatoris o una beca Equitat del curs 2022-2023 que s’inscriguin en un curs d’anglès, francès, alemany o italià (nivells A2, B1, B2.1 o B2.2) i que demanin l'ajut corresponent a l'AGAUR no hauran de pagar l’import de la matrícula. Consulteu les bases reguladores de la convocatòria de l'AGAUR i la convocatòria amb els terminis de presentació de les sol·licituds al web de l'AGAUR.

FAQS Allotjament

Les possibilitats d'allotjament a la ciutat de Lleida són variades i s'adapten a cada situació.

Pots optar per allotjar-te a alguna de les dues residències universitàries:

Altres opcions són:

On està situada?

Al carrer Roure, 2, 25199 de Lleida

Què inclou el preu?

 • Gimnàs (sempre i quan no hi hagi restriccions)
 • Manteniment
 • Zona enjardinada
 • Sales d’estudi (sempre i quan no hi hagi restriccions)
 • Servei de consergeria nocturn i de cap de setmana
 • Servei de neteja setmanal

Què no inclou?

Llum, aigua i pàrquing.

Podré rebre visites?

No pot entrar ningú que no tingui contracte amb la Vila de Lleida.

Podré tenir mascotes?

No, està totalment prohibit tenir animals als apartaments.

Quan podré fer la sol·licitud de plaça?

Ja pots enviar el formulari de sol·licitud, i, quan sàpiguen les places que els queden disponibles, es posaran en contacte amb tu perquè facis l'ingrés de la reserva. Aquest ingrés és de 300€ i posteriorment passarà a formar part de la fiança.

Com puc saber els preus i condicions de la reserva?

Pots consultar en la pàgina web http://www.laviladelleida.cat/preus/

Hi ha servei de menjador?

No, els apartaments tenen cuina pròpia i a la zona comú hi ha forns.

Com puc contactar amb La Vila de Lleida?

Per telèfon: 973 349 075 / 607 24 18 54
Per correu electrònic: info@laviladelleida.cat
Horari:de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores
Recomanable concertar cita prèvia
 • On està situada?

Al carrer de Jaume II, 75. 25001 Lleida.

 • Quin equipament té cada apartament?
  • Cambra de bany
  • Cuina equipada amb vitroceràmica, microones, aigüera, frigorífic, escalfador
  • Llit
  • Taula d'estudi
  • Armaris
  • Punt de TV i connexió gratuïta a internet
  • Bomba de calor/ fred
  • Comptador individual de llum
 • De quins serveis comuns disposen els residents?
  • Menjador
  • Sala de TV
  • Sales d'Estudi
  • Bugaderia
  • Zones d'aparcament (de pagament)

 

 • Podré rebre visites?

Hi ha uns horaris de visita. Si vols que algun familiar o amic es quedi a dormir de forma puntual caldrà autorització de la Direcció.

 • Quan podré fer la reserva de plaça?

Tota la informació relacionada amb la reserva està inclosa en el document informatiu que t’enviaran al completar aquest formulari.

 • On puc consultar els preus?

Pots consultar-los en la pàgina web: https://www.residencias-estudiantes.com/residencias-de-estudiantes-lleida/precios

 • Com puc contactar amb Apartaments Universitaris Campus Lleida?

Per telèfon: 973 204 496 / 973 204 123   Reserva cita

Per correu electrònic: lleida@residencias-estudiantes.com

FAQS Vull demanar una beca

Beca de caràcter general del MEiFP (grau i màster) i Beques i Ajuts propis de la Universitat de Lleida.

Important : si vols demanar beca per estudiar a la universitat el curs que ve 2022/2023, has de fer la sol·licitud del 27 de març al 17 de maig del 2023. ��Atenció, has de sol·licitar la teva beca dins d'aquest termini, encara que no sàpigues què estudiaràs, i fins i tot encara que no sàpigues amb seguretat si estudiaràs o no.

Si compleixes requisits, podràs gaudir des de l’ajut de matrícula, fins a la totalitat dels ajuts que contempla la convocatòria.

   http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/beques_ministeri/

Pots trucar al telèfon: 973 703 154
Contactar a través del correu electrònic: gestioacademica.beques@udl.cat
I accedir a la pàgina web: http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/beques_ministeri/

El termini de presentació de la sol·licitud de beca no s'ha avançat, és molt similar a l'any passat:
                            del 27 de març 2022 al 17 de maig 2023

Sí, però tingues en compte que la beca del MEiFP, en cas de concedir-te-la, només et cobrirà la part de l’import del preu públic de la matrícula. Sí que podràs gaudir dels altres ajuts, en el cas que et corresponguin.

FAQS Beques i Ajuts propis de la UdL

Pots demanar l’Ajut per a l’habitatge i el desplaçament, l’ajut a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus (ajut per la matrícula) i l'ajut a l'estudi per a situacions d'emergència, l’ajut per a estudiants amb necessitats educatives especials i les beques-salari.

Cada beca i ajut establirà el procediment i el termini de presentació de sol·licituds. La informació es farà pública en la pàgina web de la beca o ajut corresponent.

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/

No, si en el moment de presentar la sol·licitud no es disposa de tota la documentació. Cal presentar la sol·licitud en el termini indicat en cada convocatòria. La documentació pendent es requerirà als alumnes en la primera llista provisional de persones admeses i excloses publicada en la Seu Electrònica. L’alumne disposarà del termini que estableix la convocatòria per presentar-la.

La primera llista serà la provisional de persones admeses i excloses a partir de la qual hi haurà el termini que estableixi la convocatòria per aportar la documentació requerida. La segona llista és la llista definitiva de persones admeses i excloses, la tercera llista és la provisional d’adjudicacions a partir de la qual hi ha un termini per al·legar, si és el cas, i la quarta llista és la definitiva d’adjudicacions a partir de la qual queden adjudicades les beques i ajuts. Cal estar pendents de la publicació de les 4 llistes per assabentar-nos de l’estat de tramitació i si hem d'aportar documentació que ens hagin requerit.

Cada convocatòria estableix els requisits acadèmics que cal complir, el nombre de crèdits que cal tenir superats o cal matricular, la nota d'accés o mitjana d’expedient que es requereix...

Cal consultar el tauler d’anuncis de la seu electrònica (e-tauler) de la Universitat de Lleida, on s’aniran publicant totes les resolucions de la convocatòria.També ho trobareu enllaçat a la pàgina web de l’ajut o beca que sol·liciteu.

 https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php

 https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/index.html

Sí, cal demanar-les cada any.

http://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Els estudiants matriculats en un estudi oficial de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida (Lleida i Igualada). Aquests estudiants han de reunir els requisits econòmics i acadèmics que preveu la convocatòria.

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts-habitatge-i-desplacament

Per obtenir l’ajut per a l’habitatge i el desplaçament dependrà si es compleixen els requisits acadèmics, econòmics i de la distància del domicili familiar.

No, els ajuts per a l’habitatge i el desplaçament són incompatibles entre si.

Per optar a l'ajut per a l'habitatge i el desplaçament cal haver sol·licitat la Beca General del Ministeri d'Educació i has de tenir en compte que aquest ajut (habitatge i desplaçament) és incompatible amb el complement de residència de la beca MEFP.

 

Sí, també és incompatible amb la percepció de la beca salari de la UdL.

No, aquest ajut està adreçat a alumnes que es matriculin en estudis de grau, en un centre propi de la Universitat de Lleida.

Pots presentar una declaració jurada de la persona a qui li pagues el lloguer on figuri l’adreça de l’habitatge, la durada de la teva permanència en el domicili  i la quantitat que li liquides al mes. En cas que el pis pertanyi a algun familiar i no tens cap despesa pel lloguer no es pot justificar la residència.

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin l’evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

Aquests ajuts va adreçat als estudiants de grau i màster matriculats en alguna titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic vigent, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajutsestudi/

L'import màxim de l'ajut per estudiant es destinarà a subvencionar els crèdits dels quals s’ha matriculat per primera vegada durant el curs acadèmic, i que no hagin quedat coberts o minorats per la beca Equitat o qualsevol altre ajut que s’hagi aplicat a la matrícula de l’estudiant (família nombrosa, ajut a màster, entre altres), fins a un màxim de 1500 €.

Convocatòria adreçada als estudiants matriculats en les titulacions oficials impartides en centres propis de la UdL que tinguin reconeguda i qualificada legalment discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33% i tinguin necessitats especials degudament justificades o que tinguin necessitats especials excepcionals. També s'hi poden acollir els estudiants que tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seva professió habitual.

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/UdLxtothom/convocatories/

Sí. Poden sol·licitar l’ajut per a la formació i acreditació d’una tercera llengua, l’ajut de viatge i les beques d’introducció a la recerca.

http://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Aquests ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses per a la formació i l’acreditació de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià) dels estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat de Lleida (centres propis). Es sol·licita l’ajut un cop s’ha superat la prova de nivell o el curs.

És un ajut econòmic que la UdL dona als estudiants que realitzen estades fora de la UdL en l'àmbit de programes de mobilitat acadèmica nacional i internacional pròpia, organitzats des de centres propis i des d'altres unitats de la Universitat de Lleida.

Aquesta convocatòria té l’objectiu de promoure la iniciació en tasques de recerca a estudiants que estiguin finalitzant estudis de grau o que estiguin cursant el primer any d’un màster oficial, mitjançant l’assignació d’una beca que els permeti iniciar-se en la recerca vinculada amb els estudis que estiguin cursant, facilitant-los així orientació professional i investigadora per al seu futur.

FAQS Orientació laboral

La UdL ofereix els serveis d'orientació següents:

 • Ofertes de Treball a la Plataforma UdLTreball
 • Càpsules d’Orientació Laboral amb reconeixement de crèdits ECTS
 • Orientació laboral individualitzada
 • Orientació laboral en grup
 • Fira UdLTreball
 • Beques ONCE-CRUE

A través de la pàgina web d’Orientació i Inserció Laboral  

Enllaç: http://www.udl.es/ca/serveis/seu/borsa/

Actualment és un serveix que ofereix la Universitat de Lleida a estudiants, graduats i titulats/des de la UdL i a les empreses que ofereixen llocs de treball.

Quan entris a la Plataforma UdL Treball podràs crear el teu perfil i penjar el currículum vitae.

 

A la Plataforma UdL Treball hi pots trobar:

 • Ofertes transversals: que poden ser obertes a totes les titulacions
 • Ofertes per a titulacions: per a graduats/des o estudiants de darrers cursos i que ja ofereixen una perspectiva d’incorporació a l’empresa i al mercat laboral.
 • Recursos d'orientació laboral com: dossier per fer el currículum. dossier per preparar entrevista, tests d'autoconeixement
 • Activitats i esdeveniments per facilitar la inserció laboral 
 • Podràs concertar cita per a les sessions d'orientació laboral

El nostre consell sempre és: entra i consulta les ofertes que es van publicant  i si tens qualsevol dubte envia un correu electrònic a orientaciolaboral@udl.cat

Cal fer el registre a la Plataforma UdL Treball i fer la subscripció a l'alerta d'ofertes en el menú Ofertes.

- Alumnes, graduats i titulats de la UdL

 

Són cursos i/o formació,  l’objectiu dels quals és ajudar-te a adquirir competències i recursos  per millorar la teva ocupabilitat  i que la teva incorporació al mercat laboral  sigui més eficient: millora currículum, preparació d’entrevistes, competències més buscades pel mercat de treball ...

La informació de les càpsules la podràs trobar a la nostra pàgina web i també publiquem les activitats que portem a terme a les xarxes socials (udlsiau a Instagram i twitter)

Podràs obtenir 1 crèdit ECTS de matèria transversal  i et seran d'utilitat tant si has d’introduir-te en el mercat laboral com si, tot i tenir feina, et trobes en un moment de millora professional.

Per a l’estudiant, UdLTreball és la forma de conèixer de primera mà les oportunitats laborals del territori, rebre orientació específica sobre l’ocupabilitat i aprendre, mitjançant les activitats que s'hi faran, la millor manera de promocionar-se en el seu perfil laboral.

Per a l’empresa, UdLTreball és la forma de donar-se a conèixer i mostrar-se com una opció real de futur professional, així com de tenir contacte directe amb els estudiants, graduats i titulats de la UdL. També és una oportunitat per conèixer la  formació reglada i la contínua que ofereix la Universitat de Lleida.

La durada habitual és de dos dies, en format virtual. La Fira està dirigida a tots els estudiants de la UdL , especialment als estudiants de darrers cursos de grau, així com estudiants de màster i titulats i titulades de la UdL.

Consulta la nostra pàgina web o envia’ns un correu electrònic i t’informarem si cal inscripció prèvia a les diferents activitats previstes.

El servei està dirigit especialment a estudiants, graduats i titulats/des de la UdL.

El servei d’orientació professional pretén facilitar eines, estratègies i suport en el procés de recerca de feina, per al desenvolupament i la millora professional.

Pots demanar cita prèvia per a una sessió d'orientació mitjançant la Plataforma UdL Treball: reunions d'orientació.

A la primera sessió cal que portis o enviïs el teu currículum vitae.