Informació i Orientació Universitària

Informació i Orientació Universitària és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat de les diferents etapes educatives, i especialment el de secundària i l'alumnat universitari. També informa a la comunitat universitària i la ciutadania en general sobre els temes de caire universitari.

A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada tema, la unitat  porta a terme altres funcions que inclouen: informació i difusió de l'oferta educativa, activitats de transició secundària-universitat, orientació laboral i professional, ajuts i beques pròpies de la UdL, organització i gestió de la Prova d'Accés a la Universitat a Lleida, i el suport a estudiants amb necessitats educatives especials (Programa UdLxtothom).
 

Tens dubtes sobre beques i ajuts, allotjament i orientació laboral, entre altres? Des de la unitat d’Informació i Orientació Universitària et podem ajudar

 

Més informació:

WEB DEL SERVEI

Xarxes socials:

 

Preguntes Freqüents (FAQS)

FAQS Accés

El termini per a realitzar la matrícula de la convocatòria ordinària de la PAU és:

Del dilluns 16 al dimarts 31 de maig de 2022, per alumnes que cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya i per alumnes que cursin actualment o hagin cursat anteriorment, un CFGS.

Matrícula lliure (resta d'alumnes): del dilluns 2 fins al dijous 12 de maig de 2022, per alumnes que NO cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya ni tinguin un CFGS. (batxillerat cursat en anys anteriors o fora de Catalunya)

Més informació aquí.

Dimarts 14, dimecres 15 i  dijous 16 de juny de 2022.

Més informació sobre el calendari de la prova aquí.

Consulta la taula de ponderacions on trobaràs les matèries que ponderen per a cada grau i tria les que més et convinguin.

La superació de la Fase General tindrà validesa indefinida.

Les qualificacions de les matèries de la Fase Específica tindran validesa per a l’accés a les universitats catalanes durant l’any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Més informació aquí.

Si ets un estudiant amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials i vols fer les proves d'accés a la universitat has de saber que per a la convocatòria de juny s'estableix:

 • un tribunal especial per a aquelles persones que necessitin una atenció especial i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%,
 • un tribunal ordinari específic, per als estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (dislèxia)
 • i un tribunal ordinari específic per als estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge). 

Més informació aquí.

 • Tenir 25 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
 • No tenir superada la PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

Més informació aquí.

El dissabte, 30 d'abril de 2022, en horari de matí, es realitzaran les proves de la fase general.

El dissabte, 7 de maig de 2022, en horari de matí, es realitzaran les proves de la fase específica.

 • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
 • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Més informació aquí

La prova tindrà lloc el dissabte, 30 d'abril de 2022, en horari de matí.

Per accedir a alguns estudis de grau de les universitats públiques i de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, es demana com a requisit d’accés superar una prova d’aptitud personal (PAP).

La PAP es supera amb una nota igual o superior a cinc sobre deu. La qualificació de la prova serà: Apte o No apte. En cas de ser “No apte”, no es tindrà accés als estudis sol·licitats.

Més informació aquí.

 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

En la convocatòria ordinària, la prova tindrà lloc el dissabte, 2 d'abril de 2022, en horari de matí.

En la convocatòria extraordinària, la prova tindrà lloc el divendres, 15 de juliol de 2022, en horari de matí.

Més informació aquí.

 • Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.
 • Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l’acabin aquest any.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que compleixin o puguin complir els requisits d’accés a la universitat.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l’accés per a més grans de 40 anys.
 • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

Alumnes exempts de realitzar la prova:

 • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018, el 2019, el 2020 o el 2021.
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

* Obtenir una nota igual o superior a 5 punts, com a resultat de la mitjana aritmètica de les matèries de Llengua Catalana i de Llengua Castellana de la fase general de la PAU o de la fase general de les proves per a més grans de 25 i de 45 anys, sempre i quan les notes particulars d’aquestes matèries siguin iguals o superiors a 4 punts.

 

Si has superat la PAP la durada és indefinida.

Més informació aquí.

Si ets un estudiants de fora de Catalunya i/o estranger pots estudiar a les universitats catalanes. Consulta el següent enllaç

La nota de tall correspon a la nota de l’últim/a estudiant que ha obtingut plaça en un determinat centre d’estudi universitari. Per això, s’ha de tenir en compte que no es tracta d’una nota prefixada sinó que pot variar cada any, ja que resulta de la relació existent entre les places disponibles en cada centre i el nombre d’estudiants que les sol·liciten en preinscripció.

Pots consultar les notes de tall aquí.

 

La Universitat de Lleida t’anima a completar els teus estudis amb el programa Erasmus Estudis, tant amb universitats dels països Erasmus com amb universitats de països associats al programa, el programa Mobilitat UdL, amb universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre universitats de l'estat espanyol. Aquests són els tres grans programes de mobilitat acadèmica.

Informació i Orientació Universitària

Negociat de Captació i Accés

Oficina d'Accés (PAU) 
Campus de Cappont
Edifici Polivalent c/ Jaume II nº 71
25001 Lleida
Tel. 973 702 763
provesacces@udl.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30 hores
Lloc: Campus de Cappont. Informació i Orientació Universitària
Edifici Annex al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

Carrer de  Jaume II, 67bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588

FAQS Llengua

Les classes es poden impartir en català, castellà o anglès (o una altra llengua adequada a la matèria de què es tracti), d’acord amb el que estableix la guia docent de cada assignatura en compliment dels principis de transparència i seguretat lingüística.

Sempre que la llengua d’impartició no sigui matèria avaluable de l’assignatura, l’estudiant pot fer servir qualsevol de les llengües oficials de la Universitat (català i castellà). Així mateix, en el cas que el professor o professora i l’estudiant coneguin una llengua diferent de la programada, podran, de comú acord, utilitzar-la en les seues relacions acadèmiques fora de l’aula (tutories, realització de treballs o exàmens, etc.).

La UdL considera que les competències en llengües són necessàries per al desenvolupament acadèmic, personal i professional, els estudiants de grau de la UdL han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement i domini d'una llengua estrangera, d'acord amb el que estableix la Normativa de terceres llengües als estudis de grau.

Excepte en els graus que tenen requeriments específics, els estudiants han d'acreditar com a mínim un nivell equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència (MECR).

Pots acreditar el nivell d'alemany, anglès, francès o italià, les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU).
 
La llista de les llengües que serveixen per acreditar aquests coneixements podrà variar segons els acords a què arribin les universitats en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Pots acreditar i reconèixer la competència lingüística de nivell B1 mitjançant algun dels supòsits previstos en l'article 3.1 de la Normativa de terceres llengües als estudis de grau:
 
 • Presentació d'un certificat de nivell B1 o superior reconegut per la UdL.
 • Superació d'una prova específica de nivell B1 organitzada per l'Institut de Llengües.
 • Superació d’un mínim de 6 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua. En aquest cas, l’estudiant també ha de fer els exàmens, els treballs pràctics, etc. en aquesta tercera llengua.
 • Elaboració i defensa del treball de fi de grau en una tercera llengua.
 • Desenvolupament de pràctiques externes del grau en un ens extern d’àmbit internacional en què l’ús de la tercera llengua hi sigui obligat. En aquest cas, la memòria de pràctiques i la seua defensa s’han de fer en la tercera llengua que correspongui.
 • Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagi desenvolupat i superat un mínim de 6 crèdits ECTS en una tercera llengua.
 

Els estudiants amb una discapacitat reconeguda poden sol·licitar l’exempció total o parcial en el coneixement d’una tercera llengua.

En acabar els estudis de grau s'ha d'haver acreditat el nivell de coneixement de llengua. Si tens un certificat acreditatiu del nivell demanat o superior, l'has de fer arribar a la secretaria del teu centre (original i fotocòpia). Un cop validat el certificat, no hauràs de fer cap altre tràmit.

La Universitat de Lleida, a través de l'Escola d'Idiomes, t'ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure perquè puguis assolir el nivell requerit.

La UdL i l'AGAUR convoquen ajuts específics per a les terceres llengües. Més informació, a la pàgina de beques i ajuts per a estudiants per a la formació i l'acreditació lingüístiques.

Novetat per al curs 2022-2023: els estudiants amb beca de caràcter general per a estudis postobligatoris o amb beca Equitat que s’inscriguin en un curs d’anglès, francès, alemany o italià (nivells A2, B1, B2.1 o B2.2) i que demanin l'ajut corresponent a l'AGAUR no hauran de pagar l’import de la matrícula. Consulteu les bases de la convocatòria de l'AGAUR [pendent de publicació] i els terminis de presentació de les sol·licituds.

FAQS Allotjament

Les possibilitats d'allotjament a la ciutat de Lleida són variades i s'adapten a cada situació.

Pots optar per allotjar-te a alguna de les dues residències universitàries:

Altres opcions són:

 • On està situada?

  Al carrer Roure, 2, 25199 de Lleida

 • Què inclou el preu?
  • Gimnàs (sempre i quan no hi hagi restriccions)
  • Manteniment
  • Zona enjardinada
  • Sales d’estudi (sempre i quan no hi hagi restriccions)
  • Servei de consergeria nocturn i de cap de setmana
  • Servei de neteja setmanal
 • Què no inclou?
Llum, aigua i pàrquing.
 • Podré rebre visites?
No pot entrar ningú que no tingui contracte amb la Vila de Lleida.
 • Podré tenir mascotes?
No, està totalment prohibit tenir animals als apartaments.
 • Quan podré fer la sol·licitud de plaça?
Ja pots enviar el formulari de sol·licitud, i, quan sàpiguen les places que els queden disponibles, es posaran en contacte amb tu perquè facis l'ingrés de la reserva. Aquest ingrés és de 300€ i posteriorment passarà a formar part de la fiança. En el cas d'un apartament individual són 800€ i en el cas del compartit són 600€ per persona.
 • Si no em puc matricular a la UdL, perdo la reserva?
No es perd la reserva sempre i quan sigui per motiu justificat, és a dir, perquè no has estat acceptat a la UdL o perquè t’has matriculat en una universitat fora de Lleida.
 • Hi ha servei de menjador?
No, els apartaments tenen cuina pròpia i a la zona comú hi ha forns.
 • Com puc contactar amb La Vila de Lleida?
Per telèfon: 973 349 075 / 607 24 18 54
Per correu electrònic: info@laviladelleida.cat
Horari:de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores
 • On està situada?

Al carrer de Jaume II, 75. 25001 Lleida.

 • Quin equipament té cada apartament?
  • Cambra de bany
  • Cuina equipada amb vitroceràmica, microones, aigüera, frigorífic, escalfador
  • Llit
  • Taula d'estudi
  • Armaris
  • Punt de TV i connexió gratuïta a internet
  • Bomba de calor/ fred
  • Comptador individual de llum
 • De quins serveis comuns disposen els residents?
  • Menjador
  • Sala de TV
  • Sales d'Estudi
  • Bugaderia
  • Zones d'aparcament (de pagament)
 • Què no inclou?

No està inclòs al preu de només allotjament l’import dels consums de llum i d'aigua.

 • Podré rebre visites?

Hi ha uns horaris de visita. Si vols que algun familiar o amic es quedi a dormir de forma puntual caldrà autorització de la Direcció.

 • Quan podré fer la reserva de plaça?

Tota la informació relacionada amb la reserva està inclosa en el document informatiu que t’enviaran al completar aquest formulari.

 • Hi ha servei de menjador?

Sí, a més de l’allotjament podràs contractar servei de menjador en règim de mitja pensió o pensió completa.

 • Com puc contactar amb Apartaments Universitaris Campus Lleida?

Per telèfon: 973 204 496 / 973 204 123 / 902 400 477

Per correu electrònic: lleida@residencias-estudiantes.com

FAQS Vull demanar una beca

Beca de caràcter general del MEiFP (grau i màster) i Beques i Ajuts propis de la Universitat de Lleida.

Important : si vols demanar beca per estudiar a la universitat el curs que ve 2022/2023, has de fer la sol·licitud del 30 de març al 12 de maig del 2022. ��Atenció, has de sol·licitar la teva beca dins d'aquest termini, encara que no sàpigues què estudiaràs, i fins i tot encara que no sàpigues amb seguretat si estudiaràs o no.

Si compleixes requisits, podràs gaudir des de l’ajut de matrícula, fins a la totalitat dels ajuts que contempla la convocatòria.

   http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/beques_ministeri/

Pots trucar al telèfon: 973 703 154
Contactar a través del correu electrònic: gestioacademica.beques@udl.cat
I accedir a la pàgina web: http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/beques_ministeri/

Sí, el termini de presentació de la sol·licitud de beca s'ha avançat en el temps:
                            del 30 de març 2022 al 12 de maig 2022

Sí, però tingues en compte que la beca del MEiFP, en cas de concedir-te-la, només et cobrirà la part de l’import del preu públic de la matrícula. Sí que podràs gaudir dels altres ajuts, en el cas que et corresponguin.

FAQS Beques i Ajuts propis de la UdL

Pots demanar l’Ajut per a l’habitatge i el desplaçament, l’ajut a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus (ajut per la matrícula) i l'ajut a l'estudi per a situacions d'emergència i l’ajut per a estudiants amb necessitats educatives especials.

Cada beca i ajut establirà el procediment i el termini de presentació de sol·licituds. La informació es farà pública en la pàgina web de la beca o ajut corresponent.

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/

No, si en el moment de presentar la sol·licitud no es disposa de tota la documentació. Cal presentar la sol·licitud en el termini indicat en cada convocatòria. La documentació pendent es requerirà als alumnes en la primera llista provisional de persones admeses i excloses publicada en la Seu Electrònica. L’alumne disposarà del termini que estableix la convocatòria per presentar-la.

La primera llista serà la provisional de persones admeses i excloses a partir de la qual hi haurà el termini que estableixi la convocatòria per aportar la documentació requerida. La segona llista és la llista definitiva de persones admeses i excloses, la tercera llista és la provisional d’adjudicacions a partir de la qual hi ha un termini per al·legar, si és el cas, i la quarta llista és la definitiva d’adjudicacions a partir de la qual queden adjudicades les beques i ajuts. Cal estar pendents de la publicació de les 4 llistes per assabentar-nos de l’estat de tramitació i si hem d'aportar documentació que ens hagin requerit.

Cada convocatòria estableix els requisits acadèmics que cal complir, el nombre de crèdits que cal tenir superats o cal matricular, la nota d'accés o mitjana d’expedient que es requereix...

Cal consultar el tauler d’anuncis de la seu electrònica (e-tauler) de la Universitat de Lleida, on s’aniran publicant totes les resolucions de la convocatòria.També ho trobareu enllaçat a la pàgina web de l’ajut o beca que sol·liciteu.

 https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php

 https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/index.html

Sí, cal demanar-les cada any.

http://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Els estudiants matriculats en un estudi oficial de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida (Lleida i Igualada). Aquests estudiants han de reunir els requisits econòmics i acadèmics que preveu la convocatòria.

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts-habitatge-i-desplacament

Per obtenir l’ajut per a l’habitatge i el desplaçament dependrà si es compleixen els requisits acadèmics, econòmics i de la distància del domicili familiar.

No, els ajuts per a l’habitatge i el desplaçament són incompatibles entre si.

Per optar a l'ajut per a l'habitatge i el desplaçament cal haver sol·licitat la Beca General del Ministeri d'Educació i has de tenir en compte que aquest ajut (habitatge i desplaçament) és incompatible amb el complement de residència de la beca MEC.

 

Sí, també és incompatible amb la percepció de la beca salari de la UdL.

No, aquest ajut està adreçat a alumnes que es matriculin en estudis de grau, en un centre propi de la Universitat de Lleida.

Pots presentar una declaració jurada de la persona a qui li pagues el lloguer on figuri l’adreça de l’habitatge, la durada de la teva permanència en el domicili  i la quantitat que li liquides al mes. En cas que el pis pertanyi a algun familiar i no tens cap despesa pel lloguer no es pot justificar la residència.

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin l’evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

Aquests ajuts va adreçat als estudiants de grau i màster matriculats en alguna titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic vigent, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajutsestudi/

L'import màxim de l'ajut per estudiant es destinarà a subvencionar els crèdits dels quals s’ha matriculat per primera vegada durant el curs acadèmic, i que no hagin quedat coberts o minorats per la beca Equitat o qualsevol altre ajut que s’hagi aplicat a la matrícula de l’estudiant (família nombrosa, ajut a màster, entre altres), fins a un màxim de 1500 €.

Convocatòria adreçada als estudiants matriculats en les titulacions oficials impartides en centres propis de la UdL que tinguin reconeguda i qualificada legalment discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33% i tinguin necessitats especials degudament justificades o que tinguin necessitats especials excepcionals. També s'hi poden acollir els estudiants que tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seva professió habitual.

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/UdLxtothom/convocatories/

Sí. Poden sol·licitar l’ajut per a la formació i acreditació d’una tercera llengua, l’ajut de viatge i les beques d’introducció a la recerca.

http://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Aquests ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses per a la formació i l’acreditació de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià) dels estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat de Lleida (centres propis). Es sol·licita l’ajut un cop s’ha superat la prova de nivell o el curs.

És un ajut econòmic que la UdL dona als estudiants que realitzen estades fora de la UdL en l'àmbit de programes de mobilitat acadèmica nacional i internacional pròpia, organitzats des de centres propis i des d'altres unitats de la Universitat de Lleida.

Aquesta convocatòria té l’objectiu de promoure la iniciació en tasques de recerca a estudiants que estiguin finalitzant estudis de grau o que estiguin cursant el primer any d’un màster oficial, mitjançant l’assignació d’una beca que els permeti iniciar-se en la recerca vinculada amb els estudis que estiguin cursant, facilitant-los així orientació professional i investigadora per al seu futur.

FAQS Orientació laboral

La UdL ofereix els serveis d'orientació següents:

 • Ofertes de Treball a la Plataforma UdLTreball
 • Càpsules d’Orientació Laboral amb reconeixement de crèdits ECTS
 • Orientació laboral individualitzada
 • Fira UdLTreball
 • Beques ONCE-CRUE

A través de la pàgina web d’Orientació i Inserció Laboral amb les claus que tens com estudiant

Enllaç: http://www.udl.es/ca/serveis/seu/borsa/

Actualment és un serveix que ofereix la Universitat de Lleida a estudiants i titulats/des de la UdL i a les empreses que ofereixen llocs de treball.

Quan entris a la Plataforma UdL Treball podràs crear el teu perfil i penjar el currículum vitae.

 

A la Plataforma UdL Treball hi pots trobar:

 • Ofertes transversals: que poden ser obertes a totes les titulacions
 • Ofertes per a titulacions: per a graduats/des o estudiants de darrers cursos i que ja ofereixen una perspectiva d’incorporació a l’empresa i al mercat laboral.
 • Recursos d'orientació laboral com: dossier per fer el currículum. dossier per preparar entrevista, tests d'autoconeixement
 • Activitats i esdeveniments per facilitar la inserció laboral 
 • Podràs concertar cita per a les sessions d'orientació laboral

El nostre consell sempre és: entra i consulta les ofertes que es van publicant  i si tens qualsevol dubte envia un correu electrònic a orientaciolaboral@udl.cat

Cal fer el registre a la Plataforma UdL Treball i et pots fer seguidor/a al nostre instagram i twitter (@udlsiau) publiquem totes les activitats i les ofertes de treball 

- Alumnes i graduats/des de la UdL

 

Són “mini cursos” l’objectiu dels quals és ajudar-te a adquirir competències i/o recursos que et poden ser d’utilitat per tal d’entrar en el mercat laboral: millora currículum, preparació d’entrevistes, etc.

La informació de les càpsules la podràs trobar a la nostra pàgina web i també publiquem les activitats que portem a terme a les xarxes socials (udlsiau a Instagram i twitter)

Podràs obtenir ! crèdit ECTS de matèria transversal  i et seran d'utilitat tant si has d’introduir-te en el mercat laboral com si, tot i tenir feina, et trobes en un moment de millora professional.

Per a l’estudiant, UdLTreball és la forma de conèixer de primera mà les oportunitats laborals del territori, rebre orientació específica sobre l’ocupabilitat i aprendre, mitjançant les activitats que s'hi faran, la millor manera de promocionar-se en el seu perfil laboral.

Per a l’empresa, UdLTreball és la forma de donar-se a conèixer i mostrar-se com una opció real de futur professional, així com de tenir contacte directe amb les opcions de treball en comú i formació contínua que li ofereix la Universitat de Lleida.

La durada habitual és de dos dies: d’un dia presencial i un segon dia en línia. La Fira està dirigida a tots els estudiants de la UdL , especialment als estudiants de darrers cursos de grau, així com estudiants de màster i titulats i titulades de la UdL

Consulta la nostra pàgina web o envia’ns un correu electrònic i t’informarem si cal inscripció prèvia a les diferents activitats previstes

El servei està dirigit especialment a estudiants i titulats/des de la UdL

El servei d’orientació professional pretén facilitar eines, estratègies i suport en el procés de recerca de feina, per al desenvolupament i la millora professional

Pots demanar cita prèvia per a una sessió d'orientació mitjançant la Plataforma UdL Treball: reunions d'orientació

A la primera sessió cal que portis el teu currículum vitae