Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Des de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària impartim Graus en Biotecnologia, Ciència i Tecnologia d’Aliments, Enginyeria Agrària i Alimentaria, Enginyeria Forestal i Dobles graus en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura, Veterinària i Ciència i Producció Animal.

Jornada de Portes Obertes:

Quan: dissabte, 22 d'abril de 2023

Horari: 

1r torn: 10.00 h
2n torn: 12.00 h

On: Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari
       Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
       Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
       25198 Lleida

 

 

Més informació:

WEB DEL CENTRE

 

Preguntes Freqüents (FAQS)

 • És un dels principals campus agroalimentaris, forestals i veterinaris de l’estat espanyol, amb 300 professors, 70 personal auxiliar i 1200 alumnes.
 • Els estudis de l’ETSEAFIV es dirigeixen a alumnes amb formació prèvia científica-tecnològica, a qui els hi agradi l’estudi de les ciències dels recursos biològics (plantes, animals, boscos,...) i amb interès en com aplicar tecnologies per millorar la seva producció i transformació en aliments i altres bens derivats.
 • Al mateix campus s’imparteix un ventall molt complet de titulacions, tant de grau com màster, per a formar professionals per a empreses i entitats de tota la cadena sectorial: agricultura, veterinària, forests i indústria alimentària.
 • Diverses titulacions interrelacionades a ETSEAFIV: Graus (4), Dobles Graus (2) i Màsters (8) i programes de Doctorat (2), permeten una oferta variada que proporciona a cada estudiant una formació adaptada al seu interès.
 • Únic campus a Catalunya on es pot cursar la carrera d’ENGINYER AGRÒNOM (Màster habilitant: amb atribucions regulades legalment), i únic campus a Catalunya on es pot cursar les carreres d’ENGINYER FORESTAL i ENGINYER DE FORESTS (Grau i Màster habilitants: amb atribucions regulades legalment).
 • Campus de prestigi i referent en recerca a nivell català, espanyol i europeu:

- situat entre les 4 millors escoles d'Enginyers Agrònoms a l’estat espanyol, en investigació en Agricultura i Tecnologia d'Aliments (Shanghai Ranking-Subjects 2019).

- primera universitat de l’Estat en lideratge d’excel·lència investigadora en l’àrea d’agricultura, segons l’anàlisi ICONO (observatori espanyol de la I+D+I, FECYT, 2016).

- en el rànquing I-UGR de producció científica de les universitats d’Espanya: UdL ocupa el 3r lloc en Agricultura i el 1r en Tecnologia d’aliments.

- en el rànquing Thomson Reuters sobre Impacte de la producció científica en el món: UdL ocupa el 2a en “Food Technology”.

- 18 grups consolidats de recerca (reconeguts per la Generalitat de Catalunya).

- 1 centre d’investigació CERCA.

 • Campus amb espais i instal·lacions completes i ben equipades: 12,5 ha, 10 edificis, aules per docència, laboratoris de pràctiques i de recerca, biblioteca, aules d’informàtica i sala d’usuaris, hivernacles, camps de pràctiques, planta pilot de Tecnologia d’Aliments, sales de tast d’aliments, serveis hospitalaris docents, unitat quirúrgica veterinària, cafeteria, copisteria, etc.
 • Més del 80% del professorat son doctors, implicats en investigació, i en contacte estret amb empreses i entitats, la qual cosa permet aportar a l’alumne els últims avenços per abordar els reptes actuals i futurs dels sectors.
 • Baixa ràtio alumnes/professor, que permet una docència de qualitat, tant en teoria com sobretot en les classes pràctiques.
 • Estudis amb una alta experimentalitat, la qual cosa implica que es fan moltes pràctiques a les assignatures: en laboratoris, en aules informàtiques, visites (a empreses, camps, i boscos, etc.), viatges docent final de curs,...(suport de vehicles del centre a disposició dels alumnes i professors pels viatges de caràcter pràctic).
 • Pràctiques en empresa en totes les titulacions, i que fan tots els alumnes; en col·laboració amb moltes empreses (agràries, alimentàries, forestals, biotecnològiques, veterinàries,...), diversos centres de investigació (IRTA, Parc Científic i Agroalimentari de Lleida, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,...) i diferents organismes i entitats del sector (conselleries de la Generalitat i altres administracions, diputacions provincials, organitzacions empresarials, Parcs naturals, Bombers, ...)
 • Ocupabilitat molt bona dels titulats (superior a altres carreres i superior en algun cas a la de similars titulacions en altres universitats).
 • Molta facilitat per fer estades en altres universitats (programa Erasmus, programa SICUE, programa propi UdL).
 • En el campus es pot gaudir de diverses activitats i amb una bona convivència personal: consell de l’estudiantat, associacions d’alumnes, conferències, cursos, activitats esportives, i festes molt reconegudes (agrònom de ferro, agrocastanyada, etc.).

 L’ETSEAFIV està situada prop de la ciutat de Lleida i hi ha facilitat d’accés: a peu (20-30 min), en bicicleta, en vehicle particular o en autobús urbà (L6). La residència més propera al campus és la Residència universitària La Vila (10 minuts a peu).

 

 

 Si, la UdL té signats convenis amb altres universitats que et possibiliten fer estades acadèmiques acollint-se a programes Erasmus (per anar a universitats d’Europa), programes SICUE (per universitats d’Espanya) i programes propis de mobilitat de la UdL (per universitats de la resta del món).  És habitual fer aquestes estades als últims cursos de la carrera, sempre que es compleixin els requisits exigits (nivell d’idioma, etc.). En cada grau hi ha els professors coordinadors de mobilitat que informen i ajuden l’estudiant que vol fer mobilitat.

En tots el Graus a l’ETSEAFIV hi ha pràctiques externes obligatòries, que es poden fer en empreses, centres de recerca o institucions diverses; son reconegudes i valorades amb un número de crèdits dins de cada grau. Les pràctiques en empreses són el primer contacte amb el món laboral, si bé la relació que s'estableix entre l'estudiant i l'empresa és estrictament acadèmica i no laboral. Es recomana fer-les cap a últim curs, i son supervisades pel centre; a cada grau hi ha un professor coordinador de pràctiques externes que orienta i ajuda a trobar aquella empresa o entitat adequada. Els llocs on es fan les pràctiques son molt diversos segons cada grau. Per exemple, empreses biotecnològiques, laboratoris, indústries alimentàries i altres auxiliars, empreses agràries o ramaderes i altres auxiliars, empreses o entitats forestals, empreses de serveis tecnològics, organismes de l’administració (conselleries, diputacions, consells comarcals, ajuntaments...), entitats i associacions empresarials, entra moltes altres.

També es poden fer opcionalment altres pràctiques no curriculars, sobretot durant els períodes d’estiu, que et permeten aprofundir la formació pràctica dels teus estudis; aquestes també estan supervisades pel centre però no estan específicament incloses als plans d'estudis.

A l’ETSEAFIV tots els graus tenen sortides professionals amb alta ocupabilitat, ja que es tracta d’estudis de tipus tecnològic o de tipus enginyeril, que tenen alta demanda laboral en els sectors agrícola, alimentari, forestal i veterinari, així com en tots els sectors subministradors d’equips i tecnologies de la cadena alimentària.

 

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

El títol de GEAA habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola en les seves diferents especialitats: Producció Agrària, Hortofructicultura i Jardineria, Indústries Agràries i Alimentàries, Enginyeria Rural i Ambiental.

 

Les principals sortides professionals d’aquest grau són:

Empresa privada: gestió tècnica d’explotacions agrícoles i ramaderes, tècnic d’empreses de serveis agraris (material vegetal, adobs, productes fitosanitaris, regs, equips i maquinària agrícola, instal·lacions, informàtica agrària), indústria agroalimentària (vins, olis, llet, fruita...).

Administració Pública: Unió europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.

Exercici lliure de la professió: assessoria, consultoria, valoracions, direcció d’obres, estudis d’impacte ambiental, estudis de seguretat i salut laboral, projectes agraris.

Docència i Investigació: universitat, centres d’ensenyament secundari, centres de recerca.

 

 

Grau en Enginyeria Forestal

El títol de GEF habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Forestal.

 

Les principals sortides professionals d’aquest grau són:

Gabinets de projectes: elaboració de projectes i altres documents tècnics sobre matèries del seu àmbit competencial (repoblacions forestals, obres de protecció ambiental, aprofitaments de fusta, aprofitaments micològics, de caça i de pesca, energies renovables relacionades amb la biomassa d’origen forestal, planificació del territori i del paisatge, educació ambiental, etc.).

Direcció d’obra en l’execució dels projectes ja esmentats.

Tècnic en empreses de l’àmbit forestal.

Funcionari en administracions autonòmiques: responsable tècnic de la gestió de boscos I espais naturals d’especial protecció (parcs, etc.).

Funcionari d’ajuntaments o diputacions provincials: tècnic especialista de gestió ambiental.

Ensenyament i centres de recerca.

 

Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura

El títol de GEF-CONSERVACIO DE LA NATURA habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Forestal, i a més aporta una formació addicional que permet analitzar i diagnosticar la situació dels recursos a les àrees naturals, per dissenyar plans d’actuació per gestionar aquests recursos amb la finalitat de conservar la natura.

 

Les principals sortides professionals d’aquest grau són totes les sortides professionals de l’Enginyeria Forestal amb el focus en:

•         Efecte del canvi climàtic global

•         Desenvolupament d’activitats personals relacionades amb el paisatge i l’entorn natural (esports de muntanya, excursionisme, caça, pesca, …)

•         Fer compatible l’aprofitament racional dels boscos amb la seva conservació

•         Gestió de conflictes mediambientals

•         Restauració d’ecosistemes

•         Tècniques avançades de diagnòstic

•         Incendis forestals

 

 

Grau en Biotecnologia

Direcció i gestió tècnica en bioempreses en els àmbits de:

- sanitat i l’obtenció de productes d’interès per la salut (medicaments, diagnosi, vacunes,…)

- agroalimentació i l’obtenció de productes a partir de recursos naturals (vegetals, animals, alimentaris, medi ambient, subproductes...)

Tècnic en R+D en empreses biotecnològiques dedicades a recerca, desenvolupament o producció de bioproductes.

Tècnic en dissenyar projectes biotecnològics innovadors mitjançant la identificació d’aplicacions, idees de negoci, plans de treball i la implantació de noves tècniques i equips.

Consultoria: assessorament legal, científic i tècnic al sector i administracions, patents, valoració dels aspectes socials i econòmics dels avanços biotecnològics...

Ensenyament en universitats, centres de secundària i altres entitats educatives, públiques o privades.

Investigació en centres de recerca bàsica i aplicada, públics o privats.

Funcionari en Administracions públiques: local, comunitat autònoma, Estat, UE.

 

Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments

Càrrecs directius i tècnics (en àrees de producció/qualitat/investigació/comercial) en:

- indústries elaboradores d’aliments i begudes: vins i caves, malteria i cerveses, olis i greixos, cereals i derivats, fruites i verdures, transformats vegetals, càrnies, làcties,…

- empreses auxiliars: laboratoris de control d’aliments, additius, maquinària, envasos, subproductes,…

- organismes públics o privats relacionats amb l’alimentació: agències de salut, organitzacions empresarials,...

Consultor en: sistemes de qualitat, seguretat i higiene, estudis de mercat, legislació alimentària, millora de processos, desenvolupament de nous productes, mercadotècnia de productes alimentaris,…

Funcionari en l’Administració: local, comunitat autònoma, Estat, UE

Ensenyament en: universitats, centres de secundària i formació professional

Investigació en: universitats i centres de recerca públics o privats relacionats amb l’alimentació.

 

Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

1) Producció Animal

1.1 Directius i Tècnics en empreses ramaderes

1.2 Tècnics en Nutrició Animal

1.3 Tècnics en Genètica i Millora

1.4 Organismes sectorials

1.5 Directius i Tècnics en empreses de reproducció i selecció genètica

1.6 Tècnics en animalaris, zoos, espais protegits i parcs naturals

2) Medicina Veterinària

2.1 Medicina i sanitat en clíniques i hospitals privats

2.2 Medicina i sanitat en organismes sectorials

2.3 Titulars veterinaris sector públic

2.4 Clínica privada multidisciplinària

2.5 Tècnics i assessors en etologia, comportament i benestar animal

3) Higiene i Inspecció

3.1 Inspecció i Higiene

3.2 Tècnics en seguretat alimentària

3.3 Inspecció i higiene d’escorxador i altres instal·lacions

3.4 Titulars veterinaris

3.5 Directius i tècnics en empreses de tecnologia alimentària

4) Docència, instituts, escoles de capacitació, universitats

 

 

En alguns graus es pot escollir cursar una determinada especialitat o menció:

 • En el grau d’Enginyeria Agrària i Alimentària, a partir de tercer curs es pot seguir un itinerari diferent segons quatre especialitats: a) Producció Agrària, b) Hortofructicultura i Jardineria, c) Enginyeria Rural i Ambiental, d) Indústries Agroalimentàries. A més, dins de l’especialitat de Producció Agrària, es pot aconseguir una determinada menció en:  1) Agricultura ecològica, o a.2) Innovació tecnològica agrària, segons el tipus i nombre de crèdits optatius que es cursin.
 • En el grau d’Enginyeria forestal, segons el tipus i nombre de crèdits d’assignatures optatives es pot optar entre dues mencions: a) Gestió del medi natural, b) Medi ambient i paisatge.

 

 

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

- Durada: 4 anys

- Titulació regulada i, per tant, habilita legalment per a l'exercici de la professió d’Enginyer Tècnica Agrícola.

- Acreditació favorable per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

- Especialitats que es poden triar: Producció agrària, Hortofructicultura i Jardineria, Enginyeria Rural i Ambiental, Indústries Agroalimentàries.

- Mencions que es poden triar: agricultura ecològica, innovació tecnològica.

- Assignatures pràctiques integrades, en què s’aprèn amb l’estudi de casos.

- Grups reduïts, tutories personalitzades.

- Professors d’alt prestigi en recerca en els problemes i reptes futurs del sector agroalimentari.

- Pràctiques en empresa: 150 hores. Tots els alumnes les realitzen.

- Ocupabilitat alta: molts alumnes comencen a treballar ja l’últim any de carrera.

 

 

 

Grau en Enginyeria Forestal

- Durada: 4 anys

- Titulació regulada i, per tant, habilita legalment per a l'exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Forestal.

- Acreditació favorable per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

- Mencions: Gestió del medi natural, Medi ambient i paisatge.

- Pràctiques en empresa: 150 hores. Tots els alumnes les realitzen.

 

Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura

- Durada: 5 anys

- Titulació regulada i, per tant, habilita per a l'exercici de la professió d’Enginyer Tècnica Forestal.

- Acreditació favorable per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

- Mencions: Gestió del medi natural, Mediambient i paisatge.

- Assignatures pràctiques integrades, en què s’aprèn amb l’estudi de casos.

- Grups reduïts, tutories personalitzades.

- Professors d’alt prestigi en investigació en els problemes i reptes futurs del sector forestal.

- Pràctiques en empresa: 300 hores. Tots els alumnes les realitzen.

 

Grau en Biotecnologia

- Durada: 4 anys.

- Acreditació favorable per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

- A la UdL, a diferència d’altres universitats, aquest grau té una doble orientació professional: àmbit sanitari i àmbits (agroalimentari, industrial i medi ambient).

- S’imparteix per professorat de dos facultats: ETSEAFIV i Medicina.

- Professors d’alt prestigi en recerca biomèdica (centre IRB Lleida) i agroalimentària (centre Agrotecnio).

- Grups reduïts, tutories personalitzades.

- Pràctiques en empresa: 300 hores. Tots els alumnes les realitzen.

- Ocupabilitat alta (en centres d’investigació i empreses biotecnològiques).

 

 

Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments

- Durada: 4 anys

- Acreditació favorable per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

- A la UdL, a diferència d’altres universitats, aquest grau té una orientació reforçada cap les tecnologies i processos en la indústria alimentària, a part de la orientació cap la salut i nutrició.

- Professors d’alt prestigi en recerca en Tecnologia d’aliments.

- Grups reduïts, tutories personalitzades.

- Pràctiques en empresa: 300 hores. Tots els alumnes les realitzen.

- Ocupabilitat alta (en empreses alimentàries i auxiliars).

 

Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

- Durada: 6 anys

- Aquest doble grau és únic a Catalunya i a Espanya.

- Reuneix en un únic itinerari estudis que habiliten legalment per exercir la professió de Veterinària i estudis que permeten formar titulats/des experts/es en gestió i maneig d'animals de granja.

- Activitats pràctiques en grups reduïts i un contacte proper amb el sector.

- Instal·lacions noves i modernes (serveis hospitalaris, unitat quirúrgica, aules,...)

- Rotatoris (en clíniques, hospitals veterinaris i escorxadors) i pràctiques externes en empresa: 900 hores.

 

 

 

 

Assignatures de la fase específica que ponderen 0,2:

 

Nota de tall (curs 21/22)

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Biologia

Ciències de la Terra i Medi Ambient / Geologia

Física

Matemàtiques

Química

 

 

5

Grau en Enginyeria Forestal

Biologia

Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia

Física

Matemàtiques

Química

 

5

Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura

Biologia

Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia

Física

Matemàtiques

Química

 

5

Grau en Biotecnologia

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

 

11,08

Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

 

5

Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

 

11,63

 

En el primer cas s’ha rebut una formació d’enginyeria, amb coneixements profunds sobre el medi natural però també sobre les eines aplicades que es precisen per a la gestió i el disseny de projectes en l’àmbit forestal (obres, repoblacions, tractaments silvícoles, impactes ambientals, etc.) Es tracta d’una professió regulada, amb unes competències legals determinades. En el segon cas es tracta d’un professional que rep una formació més adreçada a abordar els reptes mediambientals de la societat actual i la gestió del medi natural i urbà, però no tant a implementar projectes d’actuacions en el medi forestal.  

En ambdós graus s’estudien els aliments i la seva fabricació en las indústries alimentàries. Però el grau IAA et forma com a enginyer/a, i per tant en ell s’estudien matèries com l’enginyeria de processos i instal·lacions industrials, que tenen un contingut preferencial de càlcul i capaciten professionalment per a dirigir projectes de construcció, o de modificació i millora, d’indústries alimentàries (d’olis, de vins, de cereals, etc.) A més, el graduat en IAA, tot i haver-se especialitzat en la menció d’indústries alimentàries, te formació addicional sobre les bases i les tecnologies de la producció vegetal i animal, aspectes que s’estudien en els dos primers cursos del grau d’enginyeria agrària. Com a sortida professional principalment es tracta d’enginyers dedicats al disseny i projecte d’indústries.

 

D’altra banda, el grau en CTA està orientat des del primer curs a un major aprofundiment en les matèries científiques en què es basa la fabricació d’aliments (tals com química d’aliments, microbiologia, anàlisi d’aliments, etc.) així com en les tècniques i tractaments que es poden aplicar per a la conservació dels aliments preservant els seus atributs de qualitat i beneficis per a la salut (tecnologies de procés, nutrició, control de qualitat, etc.). No obstant això, no s'estudien matèries de disseny, construcció d’indústries i les seves instal·lacions. Com a sortida professional principalment es tracta de tecnòlegs dedicats a responsabilitats de producció, qualitat i d' R+D en empreses alimentàries.

El graduat en Biotecnologia és un professional format per treballar en empreses i centres de recerca orientats a obtenir nous coneixements sobre els processos biològics dels éssers vius, dels quals obtenir productes i matèries d’interès en sanitat humana. Per al/a la biotecnòleg/oga ha d’anar més enllà d’una vocació pel treball en el laboratori desenvolupant coneixements; a més ha de ser capaç de dissenyar i desenvolupar aquests productes y de saber com gestionar aquest coneixement per a la seva aplicació en sanitat humana (tal com el desenvolupament d’una prova de diagnòstic d’una malaltia, el desenvolupament d’un fàrmac, etc.) La seva formació té, doncs, un gran component pràctic i aplicat. A més, en el cas del grau en Biotecnologia que es cursa a la UdL, s'estudien també les aplicacions en altres àmbits diferents de la sanitat, tals com l’agricultura, l’alimentació, el medi ambient, entre altres, desenvolupant productes útils com una nova planta resistent a una determinada plaga, una raça animal amb millors característiques ramaderes, un aliment enriquit en nutrients, etc. Tot això li dona al graduat en Biotecnologia de la UdL un vano més gran de capacitació i empleabilitat respecte al que s’estudia en altres universitats.

 

En el cas del graduat en Biomedicina, la formació està orientada a l’àmbit de la salut humana, i té com a finalitat preparar i formar professionals que desenvoluparan la seva activitat en la investigació biomèdica, com a investigador en estudis bàsics o clínics. Es un grau adequat per a qui li atreu la investigació sobre els mecanismes cel·lulars i les bases moleculars que son causa de malalties humanes. Els graduats desenvoluparan principalment la seva activitat en la investigació biomèdica, el diagnòstic biològic de les malalties i la seva prevenció.

Segons de quin grau es tracti, les classes es fan agrupades al matí o a la tarda, tot i que en alguna assignatura es poden programar algunes pràctiques fora de les franges de classes de teoria.

CLASSES AL MATÍ:

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentaria, Grau en Biotecnologia i Doble Grau en Veterinària i Producció Animal

CLASSES A LA TARDA:

Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments, Grau en Enginyeria Forestal i Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura

En el grau d’Enginyeria Agrària i Alimentària, i en el grau d’Enginyeria Forestal, s’han de cursar en primer curs diverses matèries de Física i Matemàtiques, que exigeixen un esforç d’estudi més gran. Tot i que és bo haver estudiat matèries científico-tecnològiques en el batxillerat, sense haver-les estudiat o provenint de cicles formatius es pot superar el primer curs, ni que calgui més dedicació i esforç. Per donar una bona base als nous alumnes, l’ETSEAFIV imparteix, durant una setmana abans de començar el curs, diverses classes de preparació i repàs d’aquestes matèries.

En els graus de l’ETSEAFIV només hi ha un grup per curs i cada assignatura s’imparteix en català o castellà, segons prefereixi el professor, excepte en algunes assignatures que s’imparteixen en anglès. Les intervencions a classe i la realització dels treballs i exàmens es poden fer en català o castellà segons prefereixi cada estudiant. L’experiència demostra que els estudiants de fora de Catalunya entenen el català fàcilment en poques setmanes i mai hi ha hagut cap problema causat per l’idioma. Si es desitja, també es pot assistir a cursos de català en la UdL, però no és imprescindible.

Es reconeixen com a matèries cursades els crèdits de determinats cicles formatius de grau superior en relació a diverses assignatures de determinats estudis de grau. Es por consultar informació per cada grau en la web: universitats.gencat.cat

Si estàs valorant la compra d’un ordinador pel pròxim curs acadèmic, hauries de saber que el sistema operatiu més freqüent és el Windows i que els programes que utilitzaràs a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària la majoria només estan disponibles per a aquesta plataforma. En el cas que prefereixis altres sistemes operatius serà necessari l’ús d’un bon emulador.